Straffbart på internett


Deling av bilder, film eller lydopptak uten samtykke

1 juli 2021 kom det en ny straffelov omhandlende deling av bilder, film eller lydopptak uten samtykke:  Straffelovens § 267a. Deling av krenkende bilder mv. Straffelovens § 267b. Grov deling av krenkende bilder mv.

Krenkelser mot privatlivets fred

Å spre opplysninger om personlig eller huslige forhold, slik som bilder av naboens soverom, er straffbart. Det er også straffbart å krenke andres fred skremmende eller plagsom opptreden, for eksempel i form av nettsjikane.

Lovgivning:

Trusler

Å true med en straffbar handling som kan føre til fengsel i mer enn seks måneder er straffbart. En forutsetning er at trusselen er skikket til å fremkalle en alvorlig frykt.

Lovgivning:

Rasisme

Å fremsette offentlig diskriminerende eller hatfulle ytringer er straffbart. Dvs. å true eller forhåne noen på grunn av rase, hudfarge, etnisitet, relgion, livssyn, homogile leging, leveform eller orientering.

Lovgivning:

Seksuelle overgrep mot barn

Besittelse og spredning av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn, er straffbart. Med barn menes her personer som er eller fremstår som under 18 år.

Lovgivning:

Barnelokking («grooming»)

Det er straffbart å avtale møte med barn under 16 år med forsett om å begå et seksuelt overgrep mot barnet, såkalt barnelokking eller “grooming”. Bestemmelsen er særlig begrunnet i den økte risikoen for overgrep som møteplasser og chatte-kanaler på internett har medført.

Lovgivning:

Identitetskrenkelse/Identiteststyveri

Det er straffbart å bruke en annen persons identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annes identitet for å oppnå  uberrettiget vinning eller påføre en annen tap eller ulempe. Det kan f.eks. gjelde opprettelse av en falsk profil på internett. 10. desember 2010 trådde en ny bestemmelse i staffeloven om identitetskrenkelse i kraft.

Lovgivning:

Hacking

Det er straffbart å uberettiget skaffe seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler. Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Hacking er dermed omfattet av denne straffebestemmelsen. Dersom hackingen er utført for å skaffe noen en uberettiget vinning, eller gjerningspersonen har voldt skade ved å skaffe seg eller bruke opplysningene vedkommende har fått gjennom hackingen, heves strafferammen til fengsel i inntil 2 år.

Lovgivning:

Dokumentforfalskning og bruk av falskt dokument

Hvis noen har forfalsket en signatur for å skaffe seg tilgang på facebook konto eller annet, så er det straffbart eventuelt ved å sende/levere inn et slikt dokument og dermed ha brukt dokumentet. Straffen for å benytte et falsk dokument er bøter eller fengsel i opptil 2 år. Dette står i straffelovens § 361.

Lovgivning:

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.